Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij onze webshop.


1.
Tickets voor onze activiteiten worden aangeboden door Harmonie De Bergengalm, Kortestraat 1, Hechtel Eksel. Ondernemingsnummer vzw Koninklijke Harmonie De Bergengalm is 0409.321.192. Te contacteren op secretariaat@debergengalm.be of +3211731429.


2.
Elk Ticket geldt voor één toegangsbewijs tot de activiteit.


3.
De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van dit Ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele Ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een Ticket te kopiëren of eenzelfde Ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd Ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand jouw Ticket kan kopiëren.


4.
Namaak van Tickets is strafbaar en wordt juridisch vervolgd.


5.
Het is verboden een Ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. Koop dus nooit een Ticket van een onbekende, je hebt geen enkele geldigheidsgarantie.


6.
Bij oneigenlijk gebruik kan het Ticket ongeldig worden verklaard.


7.
De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een Ticket.


8.
De houder van een Ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit Ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.


9.
Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.


10.
Elk Ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het Ticket. Bij het verlaten van het terrein moet u zich een nieuw Ticket aanschaffen, tenzij anders vermeld door de organisator.


11.
De aankoop van Tickets, drank- en eetbonnen is definitief en worden onder geen beding terugbetaald door de Organisator.


12.
Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet 08/12/1992 van betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


13.
Al uw opmerkingen kan u formuleren naar secretariaat@debergengalm.be
VZW Koninklijke Harmonie De Bergengalm

ondernemingsnr be 0409.321.192

Contact: secretariaat@debergengalm.be

tel +32474592892